Принтиране

Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП относно сроковете за внасяне на осигурителни вноски по КСО и Наредба № Н-13

Автор: НАП,

Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 КСО, и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от самоосигурващите се лица, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразяваме следното становище:

Съгласно § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на действие на извънредното положение (ЗМДВДИП), обявен с решение на Народното събрание на 13.03.2020 г., допълнен с решение от 24.03.2020 г., и във връзка с чл. 6, ал. 9 КСО до 30.06.2020 г. се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци и земеделските стопани, които са избрали да се облагат по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и за едноличните търговци, които се облагат с патентен данък по Закона за местни данъци и такси. На основание чл. 6, ал. 9 КСО окончателните осигурителни вноски се дължат в срока за подаване на данъчната декларация, върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд). Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО окончателната осигурителна вноска за здравно осигуряване се дължи най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ върху доходите от дейността и доходите за работа без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 КСО.

Обръщам внимание, че самоосигуряващите се лица, за които се прилага срокът по § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВДИП, освен годишната данъчна декларация, в същия срок (до 30.06.2020 г.), подават и декларация обр. № 6 предвид новия § 6а от Преходните разпоредби на Наредба № Н-13 (обн. ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г.).

За останалите самоосигуряващи се лица срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. се запазва – до 30.04.2020 г. В този срок на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-13 те подават и декларация обр. № 6.

Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. се запазва – до 30.04.2020 г. и за лицата, които подлежат на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5 ЗЗО и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-13 тези лица не подават декларация обр. № 6.