Принтиране

Указание изх. № 20-00-111 от 13.07.2020 г.

Автор: НАП,
Попълване на Декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13), във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.).