Принтиране

Становище изх. № 20-00-220 от 22.12.2020 г.

Автор:
Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявамe следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. С чл. 9 ЗБДОО за 2021 г. са […]