Принтиране

Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза

Автор: Снежана Малакова,
Материята относно реда, сроковете и органите, компетентни да разгледат жалбите по издадени болнични листове и експертни решения (ЕР) на ТЕЛК и НЕЛК, е подробно уредена в чл. 111-113 от Закона за здравето (ЗЗ) и глава четвърта от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ).