- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените до момента компенсации по реда на Постановление № 55 на Министерски съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Информацията съдържа данни за работниците и служителите, на които е изплатена компенсацията, броя на работните дни и месеца, за който се изплаща, размера на компенсацията и на осигурителните вноски, както за и датата на плащане.

Електронната услуга е достъпна чрез интернет-страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика „Е-услуги“, „Справки“, съответно в раздели: