Принтиране

Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации

Автор: НОИ,

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените до момента компенсации по реда на Постановление № 55 на Министерски съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Информацията съдържа данни за работниците и служителите, на които е изплатена компенсацията, броя на работните дни и месеца, за който се изплаща, размера на компенсацията и на осигурителните вноски, както за и датата на плащане.

Електронната услуга е достъпна чрез интернет-страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика „Е-услуги“, „Справки“, съответно в раздели:

  • „по Булстат и ИКО на НОИ“, след въвеждане на ЕИК на осигурителя и идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ, или
  • „със сертификат“ – за регистрирани потребители с квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ ЕИК на осигурителя.