Принтиране

Новите основания за спиране на производствата по отпускане и изплащане на парични обезщетения и пенсии от ДОО

Автор: Снежана Малакова,
С § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. законодателят прие редица промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), сред които като особено съществени се открояват въведените с чл. 40, ал. 4, т. 2; чл. 54г, ал. 4, т. 2; чл. 98, ал. 2, т. 1, б. „а“ и „б“ и чл. 95, ал. 1, т. 7 КСО специални основания за спиране на производства по отпускане и изплащане на краткосрочни парични обезщетения и пенсии от ДОО.