- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новите моменти при предаването в НОИ на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

По силата на изрична правна норма – чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), считано от 01.01.2006 г., всички осигурители, които прекратяват дейността си без правоприемство, са длъжни да предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) водените от тях ведомости за заплати и други изрично посочени в чл. 5, ал. 7, т. 1 КСО трудовоправни документи, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им.