Принтиране

Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година

Автор: Димитър Бойчев,
В „Държавен вестник“, бр. 55 от 19.06.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).