Принтиране

Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Автор: Вержиния Заркова,

 

Коментар

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., в сила от 03.01.2020 г.). Тя заменя действащата преди това Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, която се отменя.

По реда на новопубликуваната наредба се подават данни за осигурителни периоди от 01.01.2020 г. Подаването на данни, коригирането и заличаването на данни за периоди преди тази дата се извършва по реда на отменената Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

По същество с Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. не се променят сроковете за подаването на данните за осигурените лица, обхватът на данните, които се вписват в декларациите към наредбата, и начинът им на коригиране. Някои от текстовете от наредбата са прередактирани, с цел избягване на противоречиво им тълкуване. Други от тях са систематично подредени с цел изчерпателност.

По-долу ще разгледаме новите моменти в наредбата, на които трябва да се обърне внимание.

В сила от 01.01.2020 г. е предоставена възможност на Националния осигурителен институт (НОИ) да заличава или коригира декларация образец № 1, подадена от осигурители с прекратена дейност, когато след извършена проверка от контролните органи на НОИ се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 КСО.

Съгласно чл. 5, ал. 10 КСО ликвидираните осигурители, които нямат правоприемник, предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд. Такива документи са: ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения, неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход.

Считано от 01.01.2020 г., е променен текстът на код 99, който се попълва в т. 12 „Вид осигурен“ от декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, както следва: „99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност.“ Промяната означава, че за посочения кръг лица се подават данни само с този код, независимо дали работното време в приемащата държава е различно, или не от работното време в България.

Ще подчертаем някои основни моменти, свързани с подаването на данните по наредбата.

В чл. 1 на наредбата са подробно изброени лицата, имащи задължение за подаване на данни, както и обхвата на тези данни, а именно:

1. работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всяко лице, подлежащо на задължително осигуряване, и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);

2. лицата по т. 1 и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ;

3. лицата по чл. 4, ал. 9 и самоосигуряващите се лица по КСО, лицата по чл. 40, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато заявят кои задължения за осигурителни вноски погасяват;

4. лицата, които декларират данни за внасяне на осигурителни вноски за зачитане на осигурителен стаж по чл. 9а КСО;

5. лицата за възстановяване на здравноосигурителни права по реда на чл. 40а, ал. 3 ЗЗО.

В това изброяване не са включени нови лица, които до този момент не са подавали съответните видове данни.

В чл. 2 и 3 от наредбата са посочени видовете декларации, които се подават от изброените в чл. 1 задължени лица.

Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец № 1 („Данни за осигуреното лице“), 3 („Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“) и 5 („Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“), съгласно приложения № 1, 2 и 3. Тези декларации носят информация за всяко осигурено лице поотделно, поради което в тях се вписва следното:

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството;

2. единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената по документ за самоличност, дните в осигуряване, осигурителният доход; брутно трудово възнаграждение, задължителните осигурителните вноски за осигурените лица, включително самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, начисленият облагаем доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ и други данни, свързани с осигуряване на лицата.

Няма промяна в сроковете, в които осигурителите подават данни с декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, които са следните:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 КСО.

По-долу ще разгледаме няколко практически примера.

Пример № 1:

Плащането на аванс на работниците и служителите в търговско дружество за март 2020 г. е извършено на 15 март.

Окончателното плащане на заплатите за месеца се извършва в последния му работен ден 31 март.

В този случай декларация образец № 1 за всяко осигурено лице трябва да се подаде най-късно до 25.04.2020 г.

Пример № 2:

Плащането на аванс на работниците и служителите в търговско дружество за март 2020 г. е извършено на 15 март.

Окончателното плащане на заплатите за месеца се извършва в последния работен ден на месец април – 30-ти.

Независимо от това, в случая декларация образец № 1 за всяко осигурено лице трябва да се подаде най-късно до 25.04.2020 г., тъй като това е месецът, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Пример № 3:

Трудовите възнаграждения на работниците и служителите в търговско дружество за март 2020 г. не са начислени до 25 април.

Най-късно до тази дата обаче трябва да се подадат декларации образец № 1, като доходът, който се вписва в декларацията, е най-малко минималният осигурителен доход, определен за длъжността на всяко осигурено лице.

На 27 април работодателят начислява и изплаща пълния размер на възнагражденията за месец март.

В срок до 30 април следва да се подадат коригиращи декларации за пълния размер на изплатените за месец март трудови възнаграждения.

Самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 1 до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.

Осигурителите, клоновете и поделенията им подават декларация образец № 1 за лицата, работещи без трудови правоотношения до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ се подава от:

1. от училищата за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;

2. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 ЗЗО;

3. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, и за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

4. от доставчиците на социални услуги за ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет;

5. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;

6. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 ЗЗО;

7. от общините за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип, за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 ЗЗО.

Декларация образец 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Тази декларация се подава и от Национални осигурителен институт за пенсионерите от държавното обществено осигуряване до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия.

Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“. Тя се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 („Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“) съгласно Приложение № 4, в която декларират общите задължения на осигурителя за задължителни осигурителни вноски и данък по закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Данните, които се вписват в тази декларация, са следните:

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО;

2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;

3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

В чл. 2, ал. 3 от наредбата са посочени лицата, които не подават декларация образец № 6. Това са лицата по чл. 40, ал. 5 ЗЗО и от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата. Тук изрично е уточнено, че осигурителите на централизирано разплащане не подават декларация образец № 6 и в месеците, в които не се прилага изцяло схемата за централизирано разплащане.

Задълженията, декларирани в декларация образец № 6 за задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от подадените декларация/и образец № 1 за същия месец. Тук изрично е уточнено, че това равнение се изисква за месеците след 31.12.2013 г. (чл. 2, ал. 4 от наредбата). Това равнение не се изисква и когато задълженията за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 2, ал. 5 от наредбата).

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1;

2. от самоосигуряващите се лица – до 30 април за:

а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските.

Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване“ съгласно Приложение № 5 се подава от самоосигуряващите се лица, които внасят здравноосигурителни вноски на това основание.

В декларация образец № 7 се вписват:

1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер);

2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 ЗЗО.

Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 ЗЗО.

Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а КСО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 („Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“) съгласно Приложение № 6.

По реда на чл. 9а КСО е дадена възможност за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата в следните случаи:

1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.

За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години.

Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски по чл. 9а КСО.

Декларация образец № 9 „Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване“ съгласно Приложение № 7 се подава от лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 ЗЗО.

Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.

Заявление съгласно Приложение № 8 се подава от:

  • лицата по чл. 4, ал. 9 КСО (съпрузите на лицата по чл. 4 ал. 3, т. 1 и 4 КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност);
  • самоосигуряващите се лица по КСО;
  • лицата по чл. 40, ал. 5 ЗЗО (лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 ЗЗО и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка);
  • лицата по 40а, ал. 3 ЗЗО (лицата, които след завръщането им в страната възстановяват здравноосигурителните си права, след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски).

Това заявление се подава, за да се заяви кои задължения за осигурителни вноски се погасяват. Възможността за избор на задълженията, които се погасяват с предимство, е дадена във:

  • чл. 7, ал. 5 КСО, съгласно който, при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 могат да заявят по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 6, кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат;
  • чл. 41, ал. 2 ЗЗО, съгласно който при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 могат да заявят по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите, кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват. В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат.

С § 5 от ПЗР на наредбата е изяснен начинът за подаване на данни за периоди преди 01.01.2006 г., като фактически няма изменение на установената досега практика.

Съгласно тази разпоредба, декларации образец № 1, 3 и 5 за периода до 01.01.2006 г. се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец.

Данни за осигурените лица, данните за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет, и данните за авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски, отнасящи се за периода от 01.01.2006 г. до влизането в сила на тази наредба, се подават съгласно образците на декларации и заявления, одобрени с приложенията на отменената наредба, действали за съответния период.

Вержиния ЗАРКОВА, експерт по социално осигуряване