Принтиране

Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.

Автор: Вержиния Заркова,

 

Коментар

В средата на април тази година Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., бе изменено и допълнено с Постановление № 71 от 16.04.2020 г.

Постановлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 21.04.2020 г. и влиза в сила от датата на обнародването му.

С измененията е допълнена т. 2 от ал. 1 на чл. 1 от ПМС № 55 от 30.03.2020 г., с което е изяснено, че по реда на постановлението нямат право на компенсация работниците и служителите, които ползват неплатен отпуск.

Припомняме, че дните, които се зачитат за осигурителен стаж по време на неплатен отпуск, се попълват в т. 16.5. „Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж“ от декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“. Тук се попълват до 30 работни дни за една календарна година.

Съгласно новата ал. 9 на чл. 1 от постановлението, работодателят, получил компенсация поради това, че със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на работниците и служителите, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Тази разпоредба третира само определянето на размера на компенсацията, която се изчислява спрямо часовете на неотработено време. Не е уреден въпросът за компенсирането и зачитането на осигурителен стаж в пълен размер.

Поради това при зачитането на осигурителния стаж на работниците и служителите, които по време на извънредното положение работят на непълно работно време, се прилагат общите разпоредби за зачитане на осигурителен стаж в Кодекса за социално осигуряване (КСО), а именно чл. 9, ал. 1, т. 1 от него. Съгласно изречение последно от чл. 9, ал. 1, т. 1 КСО, когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Попълването на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се извършва по следния начин:

  • Работните дни през този период се вписват в т. 16.1 от декларацията – отработени и други дни с осигурителни вноски. Когато осигуреният през даден месец има действително отработени дни и дни, в които не е работил, но е получил компенсация, в тази точка се вписва сборът от работните дни през двата периода.
  • В Позиция 3, на т. 16 „Дни в осигуряване – общо“ се попълва законоустановеното работно време за длъжността – в случая 8 часа.
  • В Позиция 4 се попълва 4 часа, когато през целия месец работникът или служителят работи на непълно работно време от 4 часа.

Когато непълното работно време, установено от работодателя, е 5, 6 или 7 часа, се попълва съответната му цифра.

Когато за част от месеца лицето работи на пълно работно време, а през останалата част на непълно работно време, в тази позиция се попълва среднодневното работно време (посоченото е съобразено със становища на НОИ и НАП по отношение зачитането на осигурителния стаж и попълването на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“).

Към списъка на икономическите дейности, в които са осигурени работниците и служителите, имащи право на компенсация по реда на постановлението, са прибавени още две дейности:

  • 85.53 – Обучение на водачи на превозни средства;
  • 88.91 – Дневни грижи за малки деца (частен сектор).

Вержиния ЗАРКОВА, експерт по социално осигуряване