- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какви са условията за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация през настоящата година

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн. ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм. бр. 102 от 31.12.2019 г.).