Принтиране

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане

Автор: Труд и право,

 

Показатели Размер Правно основание
Минимален размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст
(в сила от 01.01. до 30.06.2020 г.)
219,43 лв. Чл. 10, т. 1 ЗБДОО за 2020 г.
(ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
Минимален размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст
(в сила от 01.07. до 31.12.2020 г.)
250,00 лв. Чл. 10, т. 2 ЗБДОО за 2020 г.
(ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
Максимална пенсия (таван)
(в сила от 01.07.2019 г.)
1200,00 лв. § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО
(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г.,
в сила от 01.01.2019 г.)
Стойност на процента
по чл. 70, ал. 1 КСО
1,2% Чл. 70, ал. 1 КСО
(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
Средномесечен осигурителен доход за страната за: Подготвя се от НОИ два месеца по-късно от календарното време.*
януари 2020 г. 1037,56 лв.
периода:
от 01.02.2019 г. до 31.01.2020 г.
993,54 лв.

* Информацията е по данни на НОИ и е актуална към 18.03.2020 г.