Принтиране

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане, 05.2020

Автор: Труд и право,

 

Показатели Размер Правно основание
Минимален размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст
(в сила от 01.01. до 30.06.2020 г.)
219,43 лв. Чл. 10, т. 1 ЗБДОО за 2020 г.
(ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
Минимален размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст
(в сила от 01.07. до 31.12.2020 г.)
250,00 лв. Чл. 10, т. 2 ЗБДОО за 2020 г.
(ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
Максимална пенсия (таван)
(в сила от 01.07.2019 г.)
1200,00 лв. § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО
(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
Стойност на процента по чл. 70, ал. 1 КСО 1,2% Чл. 70, ал. 1 КСО
(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г.,
в сила от 01.01.2019 г.)
Средномесечен осигурителен доход за страната за: Подготвя се от НОИ
два месеца по-късно
от календарното време.*
март 2020 г. 1021,10 лв.
периода:
от 01.04.2019 г. до 31.03.2020 г.
1004,47 лв.

* Информацията е по данни на НОИ и е актуална към 21.05.2020 г.