- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени, 01.2021

Годишната инфлация за декември 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 0,1%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 01.02.2021 г.