Принтиране

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2021 година

Автор: Труд и право,
(Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 ЗБДОО за 2021 г.) Поре- ден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономи- чески дейности (код по КИД-2008 ) Наименование на икономическа дейност Ръково- дители Специалисти Техници и приложни специали- сти Помощен админи- стративен персонал Персонал, зает с услуги за населе- нието, търговията и охраната Квалифи- цирани […]