Принтиране

Прекратяване на временното преназначаване на държавния служител

Автор: Ирена Борисова,
Съгласно чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) с писмено съгласие на държавния служител той може да бъде преназначен за срок не по-дълъг от 4 години на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на минималните и специфичните изисквания за нейното заемане.