- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Подлежи ли на оценяване държавен служител, който е в изпитателен срок

Регламентираният в чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) изпитателен срок дава възможност на органа по назначаването да прецени качествата на назначения за първи път на държавна служба служител и при неудовлетвореност от демонстрираните компетентности да прекрати служебното правоотношение без предизвестие и без да излага мотиви.