Принтиране

Подбор при мобилност на държавните служители

Автор: Ирена Борисова,

Коментар

Съгласно чл. 81а, ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл) преди заемане на длъжност, обявена в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, се извършва подбор по ред, определен в наредбата за процедурата и начините за провеждане на конкурсите за държавни служители (чл. 10ж, ал. 1 ЗДСл).

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) е приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. (обн. ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., изм. и доп. бр. 9 от 31.01.2020 г.). Видно от чл. 1, т. 3 НПКПМДС, в предметния обхват на наредбата е включен редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация („мобилност“) по чл. 81а ЗДСл, а сред целите й е гарантирането на прозрачна процедура при мобилност, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите. Процедурата за подбора при мобилност е уредена в глава трета с чл. 66-68 НПКПМДС.

Мобилността е правен способ за преминаване на държавна служба от една администрация в друга администрация, без значение на вида на администрацията – централна или териториална. Тъй като държавният служител е лице, което подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия, презумпцията е, че той може да осъществява функциите на държавната служба за всеки орган на власт. Преминаването на държавен служител от една в друга администрация, се реализира без конкурс.

Законът не съдържа ограничения за това каква да е длъжността, на която ще премине държавният служител. Тя може да бъде по-висока, по-ниска или в едно длъжностно ниво с тази, която той заема.

Заповед на органа по назначаването

Процедурата стартира въз основа на заповед на органа по назначаването или на определено от него длъжностно лице. Законът за държавния служител, в чл. 81а, ал. 1, изисква в заповедта да се посочат:

 • длъжността;
 • минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за нейното заемане;
 • необходимите документи;
 • мястото и срокът за подаването им.

Необходимо е да се отбележи, че срокът за подаване на документите не може да бъде по-кратък от 10 дни. След като не е изрично посочено друго, срокът следва да се брои в календарни дни.

В чл. 66, ал. 1, т. 1.5 НПКПМДС са възпроизведени уредените със ЗДСл изисквания, с едно допълнение – в заповедта следва да се посочи и електронна поща за подаване на документите.

Обявление за подбора

Съгласно чл. 81а, ал. 2 ЗДСЛ всички длъжности, които се заемат чрез мобилност, се обявяват в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация. Видно от § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НПКПМДС, функцията на Информационен портал за мобилност се изпълнява от Портала за работа в държавната администрация. В чл. 66, ал. 1 НПКПМДС е посочен интернет-адресът на Портала за работа в държавната администрация – https://jobs.government.bg.

Порталът за работа в държавната администрация, който се поддържа от администрацията на Министерския съвет, е създаден с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.). Порталът е публичен и съдържа информация за: актуални възможности за работа и стаж в администрацията; обявените длъжности за заемане чрез мобилност от държавните служители; обяви за заемане на длъжности при условията на чл. 81б ЗДСл – публикуват се по преценка на органа по назначаването; стипендиантската програма в държавната администрация, включително обявленията за тази програма.

Видно от разпоредбата на чл. 66, ал. 3 НПКПМДС, обявлението съдържа следната информация:

 • административно звено;
 • област, община и населено място;
 • длъжност;
 • професионално направление;
 • длъжностно ниво;
 • минимална образователна степен;
 • минимален професионален опит;
 • минимален ранг за длъжността;
 • минимален размер на основната заплата;
 • брой места, които са обявени за подбор;
 • специфични изисквания за длъжността (ако има такива);
 • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика;
 • срок за подаване на документи;
 • място за подаване на документи: област, община, населено място, адрес, административно звено;
 • изисквани документи;
 • електронна поща за подаване на документи;
 • лице за контакт: имена, телефон и електронна поща.

Реквизитите на обявлението възпроизвеждат съдържащите се в заповедта: т. 3 – длъжност; т. 6, 7 и 8 – минимални изисквания за заемане на длъжността; т. 11 – специфични изисквания за заемане на длъжността; т. 13 – срок за подаване на документите; т. 14 – място за подаване на документи; т. 15 – изисквани документи. Аналогично на обявлението при конкурсната процедура обявлението за мобилност съдържа и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика (т. 12) и информация за размера на основната заплата за длъжността (т. 9). Наредбата въвежда изискване за посочване на професионално направление (чл. 66, ал. 3, т. 4), което не кореспондира с уредбата в закона.

Нито ЗДСл, нито подзаконов акт, свързан със статута на държавния служител, посочва като изискване за длъжността професионалното направление, по което е придобито образованието. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), е използвано понятието „професионална област“, но не и „професионално направление“.

В Информационния портал за мобилност, съгласно чл. 66, ал. 4 НПКПМДС, към обявлението се прилагат:

 • заповедта за обявяване на длъжността за заемане чрез мобилност;
 • критериите, които са определени в правила на съответната администрация, утвърдени от органа по назначаването, по които се извършва подборът;
 • други документи, които имат отношение към обявата, по преценка на органа по назначаване или на определено от него длъжностно лице.

Обявлението, заповедта, критериите за подбора и други релевантни документи се публикуват в Портала за работа в държавната администрация от администратор „Мобилност“ . Съгласно чл. 2, ал. 9, т. 2 от Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. органът по назначаването или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед администратори от съответната административна структура, които да имат достъп в Портала, като администраторът „Мобилност“ има отговорността да въвежда и актуализира обяви за мобилност.

Кандидатстване за длъжността

Необходимо е да се отбележи, че мобилността се реализира доброволно, т. е. трябва да е налице желание у държавния служител да започне работа на длъжност за държавен служител в друга администрация. Следователно той трябва да заяви това обстоятелство. Това е видно и от редакцията на чл. 68, ал. 1 НПКПМДС, която визира „служителите, които са кандидатствали за заемане на длъжността по мобилност“.

Видно от разпоредбата на чл. 66, ал. 6 НПКПМДС, кандидатите могат да изберат как да подадат документите си – на място или по електронен път.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 4 и 5 от Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. държавният служител може да се регистрира в Портала за работа в държавната администрация като външен потребител, като задължително при регистрацията посочва име, фамилия и електронна поща. При успешна регистрация автоматично се генерира персонален идентификационен номер (ПИН), който не може да бъде променян. Потребителят следва да посочи дали е кандидат за мобилност, за стаж, за стипендия или за работа като държавен служител по заместване или на непълно работно време.

Прочитът на разпоредбите на двата подзаконови нормативни акта води до извода, че при мобилността по чл. 81а ЗДСл е необходимо да се подадат документи за конкретната обявена длъжност, като не е достатъчна само регистрация за мобилност. Регистрацията, получаването на ПИК и посочването, че държавният служител е кандидат за мобилност, биха имали преди всичко отношение към временната мобилност по чл. 81б ЗДСл.

Допускане до подбор

Изискванията за преназначаване в друга администрация са уредени на законово ниво. Лицата, които могат да преминат на държавна служба в друга администрация, трябва да работят на длъжност за държавен служител.

Държавният служител трябва да отговаря на условията за заемане на длъжността, т. е. по отношение на него да са налице изискванията по чл. 7, ал. 1 ЗДСл и да не са налице забраните по чл. 7, ал. 2 ЗДСл. Служителят трябва да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование, ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Това означава, че ако служителят не притежава ранга, изискуем за длъжността, но има професионален опит, необходим за заемане на тази длъжност, той може да премине, тъй като тези две изисквания са алтернативни (чл. 13, ал. 1 от Закона за администрацията). Аргумент в тази насока е чл. 74, ал. 3 ЗДСл, който гласи, че при повишаване в длъжност в случаите на чл. 81а ЗДСл на държавен служител, който притежава по-нисък ранг от изискуемия за новата длъжност, но отговаря на изискванията за години професионален опит, органът определя минимално предвидения за новата длъжност ранг. Необходимо е да се отбележи, че законът определя специфичните изисквания да са предвидени в нормативен акт.

По отношение на държавния служител трябва да е изтекъл едногодишният срок за изпитване. Успешно преминатият изпитателен срок е индикация за притежавана професионална компетентност, т.е. способност да осъществява функциите на държавната служба.

Длъжността може да се заема както по безсрочно служебно правоотношение, така и по срочно служебно правоотношение. Видно от правната норма на чл. 81а, ал. 6 ЗДСл, преминаване в друга администрация могат да реализират и назначените по заместване. Относно държавния служител, назначен по заместване, освен изискването да отговаря на условията за заемане на длъжността и по отношение на него да е изтекъл срокът за изпитване, законът поставя условие да е получил годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава. Важен елемент на фактическия състав е изискването оценката да е поставена в същата (изпращащата) администрация.

Разпоредбата на чл. 81а, ал. 7 ЗДСл въвежда изрична забрана за държавни служители, назначени при непълно работно време, да преминават чрез мобилност от една администрация в друга.

Разпоредбата на чл. 68, ал. 5 НПКПМДС възпроизвежда цитираните законови текстове, като посочва, че право да кандидатстват за заемане на длъжностите по мобилност имат държавни служители:

 • които отговарят на общите и специфичните условия за заемане на длъжността;
 • чийто срок за изпитване е изтекъл;
 • които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 ЗДСл;
 • които не заемат длъжност при непълно работно време.

Наредбата възлага отговорността за преценката на обстоятелството кои кандидати отговарят на условията на звеното „Човешки ресурси“. Разпоредбата на чл. 68, ал. 1 НПКПМДС гласи, че звеното „Човешки ресурси“ изготвя справка за служителите, които са кандидатствали за заемане на длъжността по мобилност и отговарят на условията по чл. 66, ал. 5 НПКПМДС.

Извършване на подбор

Законът за държания служител, в чл. 81а, ал. 3, възлага на органа по назначаването, при наличие на повече от един кандидат за заемане на обявената в Портала за работа в държавната администрация длъжност, да извърши подбор по ред, определен в НПКПМДС.

Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 НПКПМДС гласи, че подборът се извършва съгласно критериите, които са определени в правила на съответната администрация и са утвърдени от органа по назначаването.

Съгласно тълковния речник „критерий“ е признак, въз основа на който се прави преценка на предмети, явления. В конкретния случай критериите са признаците, въз основа на които се прави преценка на кандидатите в процедурата за подбор по чл. 81а ЗДСл.

Справка в Портала за работа в държавната администрация показва, че в преобладаващия брой случаи критериите се свеждат до посочване на компетентностите, необходими за ефективно изпълнение на длъжността. Например за експертните длъжности с аналитични функции това са: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

В друга част от случаите компетентностите са описани съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Например аналитична компетентност – умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; работа в екип – ефективно участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността; фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите; дигитална компетентност – създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения) в поне един формат чрез дигитални инструменти и редактира съдържание, създадено от други, запазва, съхранява, повторно използва файлове и съдържание, като ги споделя с помощта на съответните инструменти.

Трета част от администрациите посочват и скалата, по която ще оценяват тези компетентности. Например: 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Във всички случаи следва да се има предвид, че за длъжностите, за които е предвидена професионална компетентност, е необходимо да се посочат специфичните професионални знания и умения, необходими за изпълнение на преките задължения (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.).

Необходимо е да се отбележи, че след като НПКПМДС дава възможност всяка една администрация да определи собствени критерии за подбор, тази възможност следва да бъде използвана в посока включване на такива критерии, които да отчитат спецификите в дейността на конкретната организация.

Съгласно чл. 68, ал. 3 НПКПМДС подборът включва събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност и писмен изпит, ако органът по назначаването прецени за необходимо.

Нормативната уредба не посочва кой извършва събеседването. Това би следвало да бъде регламентирано в правила на съответната администрация, утвърдени от органа по назначаването, по които се извършва подборът.

Назначаване

След извършване на подбора съгласно чл. 68, ал. 4 НПКПМДС прекият ръководител на длъжността, съгласувано с контролиращия ръководител, подготвя мотивирано предложение за назначаване на избрания кандидат.

Съгласно разпоредбата на чл. 81а, ал. 4 ЗДСл назначаването се извършва след сключване на писмено споразумение между определения да заеме длъжността служител и органите по назначаването на двете администрации – изпращащата, в която работи държавният служител, и приемащата, в която той ще премине. Законът поставя единствено изискване за писмена форма на споразумението, като има възможност за свободно определяне на неговото съдържание. В споразумението трябва да се включат задължително имената на държавния служител, спрямо когото ще се приложи чл. 81а ЗДСл, длъжността, която той ще заеме, и определяне на датата, от която ще стане преминаването в новата администрация.

Подписаното от страните писмено споразумение, само по себе си, не е основание за възникването на служебното правоотношение на новата длъжност в приемащата администрация. Необходимо е издаването на заповед за назначаване от страна на органа по назначаването на приемащата администрация, съдържаща всички изискуеми реквизити. Органът по назначаването на изпращащата администрация следва да издаде заповед за прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 103, ал. 1, т. 9 ЗДСл едва след връчването на заповедта за назначаване. По този начин правата на държавния служител са защитени.

В случай че органът по назначаването на администрацията, в която работи държавният служител, откаже да подпише споразумението, служителят може да бъде назначен след сключване на двустранно споразумение между него и приемащата администрация, след като подаде едномесечно предизвестие до администрацията, в която работи (чл. 81а, ал. 4 ЗДСл). В този случай служебното правоотношение следва да бъде прекратено на основание чл. 105, ал. 1 ЗДСл. По този начин също се защитава интересът на държавния служител да реализира желаното от него преместване в друга администрация.

Ирена БОРИСОВА, юрист