- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Коментар

С разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) в редакцията от 2003 г. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е създадено юридическо задължение по отношение на държавните служители за спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. По отношение на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, задължението за спазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е въведено с чл. 107а, ал. 6 от Кодекса на труда (нов – ДВ, бр. 95 от 2003 г.), сега ал. 21 на чл. 107а КТ.

Видно от чл. 28, ал. 2 ЗДСл, законът делегира правомощието за приемане на подзаконовия акт на Министерския съвет.
В изпълнение на законовата делегация, с Постановление № 126 от 2004 г. Министерският съвет приема първия Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Видно от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г., сред целите на стратегията е засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти (Стратегическа цел № 3: Открито и отговорно управление). Посочено е, че високият професионализъм на служителите в администрацията неминуемо зависи от спазването на висок морал и етични норми, които са важен елемент за утвърждаване на положителен публичен образ на администрацията в обществото. В тази връзка са планирани мерки за гарантиране прилагането и спазването на най-високите етични стандарти, в съответствие с актуалните тенденции в страните членки на Европейския съюз, както и актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Изпълнението на мярката е реализирано от Министерския съвет, който с Постановление № 57 на МС от 02.04.2020 г. прие нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (КПСДА).

Кодексът е обнародван в ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г. и влиза в сила от 8 май 2020 г.

Приложно поле, цел и принципи

Видно от наименованието на нормативния акт и цитираните по-горе норми на ЗДСл и КТ, кодексът се прилага за всички служители в държавната администрация, както за държавните служители, така и за работещите по трудово правоотношение. Съгласно чл. 27 КПСДА кодексът се прилага, доколкото не е установено друго в специален закон или в указ на президента, и за администрацията на другите органи на държавна власт, и за администрацията на органите на местното самоуправление.

Целта на кодекса, определена в чл. 1 КПСДА, е да повиши общественото доверие в професионализма и почтеността на държавните служители, както и да издигне престижа на държавната служба.

С разпоредбата на чл. 2 КПСДА са посочени принципите за поведение в дейността на служителите в държавната администрация. Принципите са основани на регламентираните в чл. 18 ЗДСл основни принципи при изпълнението на държавната служба и уредените в чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията принципи при осъществяване дейността на администрацията. Освен посочените на законово ниво, в КПСДА са въведени нови принципи и всичките принципи са обяснени с цел по-доброто им разбиране, респективно прилагане от страна на служителите:

Съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2, т. 5 ЗДСл неспазването на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е нарушение, за което може да се търси дисциплинарна отговорност на държавните служители. Видно от разпоредбата на чл. 186 КТ, при нарушение на трудовата дисциплина следва дисциплинарно наказание. Ето защо познаването на етичните правила и норми от страна на служителите в държавната администрация е задължително. В тази връзка е регламентирано и задължение на непосредствения ръководител при първоначално встъпване в длъжност да запознае служителя с разпоредбите на КПСДА в 7-дневен срок (чл. 25 КПСДА).

Нормите за поведение на служителите в новия КПСДА са систематизирани и структурирани в следните глави:

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт, длъжна е да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес. Ето защо в КПСДА е отделено специално внимание на взаимоотношенията на служителите с физическите и юридическите лица:

Основната роля на администрацията е да подпомага органа на държавна власт при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия. В сферата на професионалното поведение в КПСДА са уредени следните задължения на работещите в държавната администрация:

В изпълнение на поставената в Стратегията за развитие на държавната администрация цел за прецизиране на мерките за предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение е поставен акцент върху антикорупционното поведение на служителите и са формулирани следните за забрани:

Целите в дейността на държавната администрация се реализират на екипен принцип, поради което взаимоотношенията в колектива са от изключителна важност. В сферата на взаимоотношенията с колегите в кодекса са формулирани следните етични норми:

По отношение на служителите на ръководни длъжности са формулирани допълнителни задължения:

В разпоредбата на чл. 17, ал. 1 КПСДА е възпроизведен текстът на чл. 28, ал. 1 ЗДСл, който гласи, че при изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба. Разписани са и следните конкретни задължения:

Задължения за докладване

В кодекса изрично са уредени няколко случая на задължително докладване от страна на служителите:

Кодексът въвежда защита на тези служители, като в чл. 22 КПСДА разпорежда, че служителите не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали в тези случаи, както и за всеки случай на нарушение на този кодекс.

Както бе посочено по-горе, неспазването на правилата на КПСДА е нарушение, за което може да се търси дисциплинарна отговорност на служителите в държавната администрация. В тази връзка, в чл. 24 КПСДА е разписано задължение на непосредствения ръководител при констатирани нарушения в поведението на служителите с правилата по този кодекс да докладва на дисциплинарно наказващия орган.

Запознаване с КПСДА

Познаването и разбирането на етичните правила и норми, уредени с КПСДА, е условие за правилното им прилагане и постигане на целта за повишаване на общественото доверие в професионализма и почтеността на държавните служители, както и за издигане на престижа на държавната служба.

Отчитайки необходимостта от познаването на етичните правила за поведение, Министерският съвет не се ограничава само с обнародването на нормативния акт в „Държавен вестник“, но с § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 57 от 07.04.2020 г. разпорежда служителите, назначени по трудово или по служебно правоотношение в държавната администрация, към датата на влизане в сила на постановлението (08.05.2020 г.), в едномесечен срок да бъдат запознати с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Макар да не е посочено чия е отговорността за това, по аналогия с разпоредбата на чл. 25 КПСДА, непосредственият ръководител следва да запознае служителите с разписаните задължения, като звеното „Човешки ресурси“ организира тази процедура.

Ирена БОРИСОВА, юрист