Принтиране

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Автор: Ирена Борисова,

Коментар

С разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) в редакцията от 2003 г. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е създадено юридическо задължение по отношение на държавните служители за спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. По отношение на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, задължението за спазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е въведено с чл. 107а, ал. 6 от Кодекса на труда (нов – ДВ, бр. 95 от 2003 г.), сега ал. 21 на чл. 107а КТ.

Видно от чл. 28, ал. 2 ЗДСл, законът делегира правомощието за приемане на подзаконовия акт на Министерския съвет.
В изпълнение на законовата делегация, с Постановление № 126 от 2004 г. Министерският съвет приема първия Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Видно от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г., сред целите на стратегията е засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти (Стратегическа цел № 3: Открито и отговорно управление). Посочено е, че високият професионализъм на служителите в администрацията неминуемо зависи от спазването на висок морал и етични норми, които са важен елемент за утвърждаване на положителен публичен образ на администрацията в обществото. В тази връзка са планирани мерки за гарантиране прилагането и спазването на най-високите етични стандарти, в съответствие с актуалните тенденции в страните членки на Европейския съюз, както и актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Изпълнението на мярката е реализирано от Министерския съвет, който с Постановление № 57 на МС от 02.04.2020 г. прие нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (КПСДА).

Кодексът е обнародван в ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г. и влиза в сила от 8 май 2020 г.

Приложно поле, цел и принципи

Видно от наименованието на нормативния акт и цитираните по-горе норми на ЗДСл и КТ, кодексът се прилага за всички служители в държавната администрация, както за държавните служители, така и за работещите по трудово правоотношение. Съгласно чл. 27 КПСДА кодексът се прилага, доколкото не е установено друго в специален закон или в указ на президента, и за администрацията на другите органи на държавна власт, и за администрацията на органите на местното самоуправление.

Целта на кодекса, определена в чл. 1 КПСДА, е да повиши общественото доверие в професионализма и почтеността на държавните служители, както и да издигне престижа на държавната служба.

С разпоредбата на чл. 2 КПСДА са посочени принципите за поведение в дейността на служителите в държавната администрация. Принципите са основани на регламентираните в чл. 18 ЗДСл основни принципи при изпълнението на държавната служба и уредените в чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията принципи при осъществяване дейността на администрацията. Освен посочените на законово ниво, в КПСДА са въведени нови принципи и всичките принципи са обяснени с цел по-доброто им разбиране, респективно прилагане от страна на служителите:

 • законност – изпълнение на служебните задължения в съответствие с Конституцията, правото на Европейския съюз, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, законите и подзаконовите нормативни актове на страната и вътрешните за администрацията актове, при зачитане и спазване на правата и на основните свободи на гражданите;
 • лоялност – поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и доброто име на институцията, изразяващо се в коректно и почтено отношение към институцията, както и въздържане от необоснована публична критика на същата;
 • добросъвестност – грижливо, старателно и отговорно изпълнение на служебните задължения;
 • безпристрастност – обективно и непредубедено изпълнение на служебните задължения, като се избягва поведение, което може да се възприеме като предразположеност или предубеденост;
 • равнопоставеност – изпълнение на служебните задължения по начин, който не допуска никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
 • отговорност – изпълнение на възложените задачи компетентно и в срок, с цел постигане на висок обществен резултат;
 • политически неутралитет – недопускане на лични или чужди политически пристрастия при изпълнение на служебните задължения;
 • почтеност – поведение, при което не се допуска приемане на материални или нематериални облаги, независимо от естеството им, които не се полагат на служителите и могат да повлияят върху обективното изпълнение на задълженията по служба;
 • конфиденциалност – опазване на информацията, придобита при или по повод на изпълнение на служебните задължения;
 • отчетност – осъществяване на дейността по начин, даващ възможност да се проследява изпълнението на служебните задължения, резултатите и взетите решения;
 • колегиалност и учтивост – поведение, основано на уважение към мнението и личния живот на колегите, и придържане към любезно и възпитано отношение при изпълнение на служебните задължения.

Съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2, т. 5 ЗДСл неспазването на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е нарушение, за което може да се търси дисциплинарна отговорност на държавните служители. Видно от разпоредбата на чл. 186 КТ, при нарушение на трудовата дисциплина следва дисциплинарно наказание. Ето защо познаването на етичните правила и норми от страна на служителите в държавната администрация е задължително. В тази връзка е регламентирано и задължение на непосредствения ръководител при първоначално встъпване в длъжност да запознае служителя с разпоредбите на КПСДА в 7-дневен срок (чл. 25 КПСДА).

Нормите за поведение на служителите в новия КПСДА са систематизирани и структурирани в следните глави:

 • Взаимоотношения с физически лица, юридически лица и други организации

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт, длъжна е да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес. Ето защо в КПСДА е отделено специално внимание на взаимоотношенията на служителите с физическите и юридическите лица:

 • служителите са длъжни да се произнасят по техните искания и да им предоставят цялата необходима информация с оглед на защитата на техните права и интереси;
 • служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват гражданите и юридическите лица към друг служител, притежаващ съответната компетентност;
 • служителите информират лицата относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга;
 • служителите са длъжни да опазват и да не разкриват извън установения ред информация за лицата, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения и представляваща законово защитена тайна;
 • служителите са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват;
 • служителите са длъжни да спазват всички принципи и задължителни стандарти за качество на административното обслужване.
 • Професионално поведение

Основната роля на администрацията е да подпомага органа на държавна власт при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия. В сферата на професионалното поведение в КПСДА са уредени следните задължения на работещите в държавната администрация:

 • служителите изпълняват задълженията и функциите си с необходимия професионализъм, като поддържат актуални знания и повишават уменията си, необходими за ефективното изпълнение на служебните си задължения;
 • служителите предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение, когато правят предложения пред органа на държавна власт;
 • служителите спазват служебната йерархия и изпълняват актовете на горестоящите органи и служители от администрацията;
 • служителите не са длъжни да изпълняват незаконосъобразен акт, издаден по установения ред, когато той съдържа очевидно за тях правонарушение;
 • служителите могат да поискат писмено потвърждаване, когато в отправените до тях устни заповеди се съдържат очевидни правонарушения;
 • служителите не са длъжни да изпълнят нареждане, което засяга техни права, правата на техните съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително. В тези случаи те незабавно уведомяват органа/ръководителя, от когото са получили нареждането;
 • служителите представят пред непосредствения си ръководител или органа на власт открито и честно проблемите, които възникват в процеса на работа;
 • служителите уведомяват непосредствения си ръководител или органа на власт относно обстоятелства, които са им станали известни при изпълнението на служебните им задължения и които са от значение за изпълнението на целите на администрацията или за опазването на авторитета на институцията;
 • служителите докладват на непосредствения си ръководител или на органа на власт всички административни слабости, пропуски и нарушения, които според тях създават предпоставки за корупция, измами и нередности;
 • служителите не трябва да изразяват лично мнение, включително чрез информационни и комуникационни технологии, по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работят;
 • служителите опазват повереното им имущество, включително служебните компютри, с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели, като са длъжни своевременно да информират непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество;
 • служителите използват документите, данните и служебният достъп до интернет само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията;
 • служителите се легитимират със служебна карта единствено при изпълнение на служебните си задължения;
 • служителите не могат да ползват служебния си електронен подпис за лични цели;
 • служителите спазват установеното работно време за изпълнение на възложените им задължения.
 • Антикорупционно поведение

В изпълнение на поставената в Стратегията за развитие на държавната администрация цел за прецизиране на мерките за предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение е поставен акцент върху антикорупционното поведение на служителите и са формулирани следните за забрани:

 • служителите не допускат поведение, което ги въвлича в корупция, и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация;
 • служителите не допускат да бъдат поставени в икономическа или друга зависимост, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения;
 • служителите не могат да приемат подаръци или облаги за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения, нито да извършват дейност извън тяхната компетентност;
 • служителите не приемат облага или обещание за облага, за да упражнят влияние при вземане на решение от други длъжностни лица във връзка с изпълнение на служебните им задължения;
 • служителите не посредничат за получаване от другиго на облага, за да бъде извършено или да не бъде извършено действие по служба;
 • служителите не могат да извършват дейност в частен интерес, която е в нарушение на глава осма „Конфликт на интереси“ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на глава трета от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси;
 • служителите са длъжни да докладват на органа на власт за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят.
 • Взаимоотношения с колегите

Целите в дейността на държавната администрация се реализират на екипен принцип, поради което взаимоотношенията в колектива са от изключителна важност. В сферата на взаимоотношенията с колегите в кодекса са формулирани следните етични норми:

 • служителите проявяват уважение и коректност в отношенията си с колегите, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност или създава враждебна или обидна среда;
 • служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот, като не допускат никакви форми на дискриминация;
 • служителите не допускат поведение на тормоз от психически, физически, сексуален и всякакъв друг характер;
 • служителите, които са станали свидетели на неетично поведение, на насилие, на нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на друг служител, докладват на непосредствения си ръководител или органа на власт.
 • служителите търсят съдействието на ръководителите си когато самите те не могат да разрешат противоречията помежду си.

По отношение на служителите на ръководни длъжности са формулирани допълнителни задължения:

 • служителите на ръководни длъжности са длъжни да предприемат необходимото за преодоляване на конфликтите, за които са узнали, и/или за премахване на условията за тяхното поддържане, като могат да ангажират други служители от същата администрация, преминали обучения за управление и/или решаване на конфликти;
 • служителите на ръководни длъжности проявяват отговорност към подчинените си, като подпомагат изпълнението на служебните им задължения и професионалното им развитие;
 • служителите на ръководни длъжности се отнасят към подчинените си с уважение и зачитат личното им достойнство;
 • служителите на ръководни длъжности се водят от принципите на законност, равнопоставеност, добросъвестност, безпристрастност, отчетност и не допускат никаква форма на дискриминация в случаите на назначаване, преместване или кариерно израстване на подчинените им;
 • служителите на ръководни длъжности дават пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения.
 • Лично поведение

В разпоредбата на чл. 17, ал. 1 КПСДА е възпроизведен текстът на чл. 28, ал. 1 ЗДСл, който гласи, че при изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба. Разписани са и следните конкретни задължения:

 • служителите не допускат както на работното си място, така и извън него, включително при използването на информационни и комуникационни технологии, поведение, несъвместимо със закона и с правилата за поведение на този кодекс;
 • служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си;
 • на работното си място служителите спазват представителния или работния вид на облеклото в зависимост от длъжността, която заемат, и съответстващ на институцията, която представляват;
 • служителите не могат да участват в прояви, с които накърняват престижа на държавната администрация;
 • служителите не могат да упражняват дейности или да заемат други длъжности, които съгласно Конституцията или закон са несъвместими с длъжността, която заемат;
 • служителите придобиват и управляват имуществото си, без да злоупотребяват със служебното си положение;
 • служителите нямат право да се възползват от служебното си положение или да използват правомощията си с цел извличане на лична облага в обществения си живот и при изпълнение на служебните си задължения.

Задължения за докладване

В кодекса изрично са уредени няколко случая на задължително докладване от страна на служителите:

 • служителите са длъжни да докладват на непосредствения си ръководител или на органа на власт всички административни слабости, пропуски и нарушения, които според тях създават предпоставки за корупция, измами и нередности (чл. 7, ал. 3 КПСДА);
 • служителите са длъжни да докладват на органа на власт за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят (чл. 13 КПСДА);
 • служителите, които са станали свидетели на неетично поведение, на насилие, на нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на друг служител, докладват на непосредствения си ръководител или органа на власт (чл. 14, ал. 4 КПСДА).

Кодексът въвежда защита на тези служители, като в чл. 22 КПСДА разпорежда, че служителите не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали в тези случаи, както и за всеки случай на нарушение на този кодекс.

Както бе посочено по-горе, неспазването на правилата на КПСДА е нарушение, за което може да се търси дисциплинарна отговорност на служителите в държавната администрация. В тази връзка, в чл. 24 КПСДА е разписано задължение на непосредствения ръководител при констатирани нарушения в поведението на служителите с правилата по този кодекс да докладва на дисциплинарно наказващия орган.

Запознаване с КПСДА

Познаването и разбирането на етичните правила и норми, уредени с КПСДА, е условие за правилното им прилагане и постигане на целта за повишаване на общественото доверие в професионализма и почтеността на държавните служители, както и за издигане на престижа на държавната служба.

Отчитайки необходимостта от познаването на етичните правила за поведение, Министерският съвет не се ограничава само с обнародването на нормативния акт в „Държавен вестник“, но с § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 57 от 07.04.2020 г. разпорежда служителите, назначени по трудово или по служебно правоотношение в държавната администрация, към датата на влизане в сила на постановлението (08.05.2020 г.), в едномесечен срок да бъдат запознати с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Макар да не е посочено чия е отговорността за това, по аналогия с разпоредбата на чл. 25 КПСДА, непосредственият ръководител следва да запознае служителите с разписаните задължения, като звеното „Човешки ресурси“ организира тази процедура.

Ирена БОРИСОВА, юрист