Принтиране

Издаване на акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място в конкурсната процедура

Автор: Ирена Борисова
ВЪПРОС: „Кога трябва да бъде издаден актът за назначаване на държавен служител след приключване на конкурсната процедура, когато класираният на първо място служител няма възможност да встъпи в длъжност в законоустановения срок, тъй като трябва да спази подаденото предизвестие?“