Принтиране

Деклариране на обстоятелства при изпълнение на държавна служба

Автор: Ирена Борисова,
При възникването и по време на изпълнението на държавна служба, държавният служител има редица задължения за деклариране, изрично уредени в Закона за държавния служител (ЗДСл) и в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). По-долу ще припомним тези задължения на държавните служители, с цел спазване на законовите изисквания. 1. […]