Принтиране

ЗАПОВЕД № РД-01-289 ОТ 25.10.2021 Г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Автор: МТСП,
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г.