- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.