Принтиране

Задължение на работодателя за извършване на оценка на риска и участие на службата по трудова медицина

Автор: Теодора Дичева,
В Кодекса на труда (КТ) и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Те са доразвити в множество подзаконови нормативни актове.