- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ

Всеки работодател е длъжен да организира, изпълнява и гарантира в предприятието си различни дейности за осигуряване на безопасност и здраве при работа.