Принтиране

Условия и ред за регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда

Автор: Теодора Дичева,
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (обн. ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., изм. и доп. бр. 74 от 07.09.2018 г., изм. и доп. бр. 25 от 26.03.2021 г.) претърпя не малко промени през годините от нейното приемане, с цел тази правна уредба да бъде в максимална полза на земеделските стопани.