- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители

Член 315, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) задължава всеки работодател с повече от 50 работници и служители да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност.