- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли работодателят да извършва контрол, който безспорно да установи наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма на негов служител

Законът не регламентира конкретно правото на работодателя да подложи на тест за психоактивни вещества или алкохол свой работник или служител. Кодексът на труда – в чл. 126, т. 2, регламентира две задължения на работника или служителя: