- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда

 

Коментар

В условията на обявеното извънредно положение и на въведените в множество предприятия режими на надомна работа или работа от разстояние, в следващите редове ще припомним какви електронни и административни услуги предоставя инспекцията по труда на работодателите.

Ще бъдат разгледани и някои разрешителни и регистрационни режими – част от административните услуги, които се предоставят от инспекцията по труда.

1. Административни услуги, предоставяни от инспекцията по труда

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя. Тази услуга се изпълнява по искане на работниците и служителите, и завършва с издаването на писмен документ, удостоверяващ извършване или отказ за извършване на служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 КТ. Правото на такова искане е предоставено на работниците и служителите, когато те не могат да установят контакт с работодателя си по обичайния ред и начин. Предпоставка за изпълнение на услугата е работникът да има сключен писмен трудов договор, който е и регистриран в ТД на НАП. В чл. 327, ал. 2 КТ е дадена възможност заявлението да се подаде лично или да се изпрати в инспекцията по труда с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис, ако работникът или служителят разполага с електронен подпис. Искането, на хартиен носител, се подава в съответната дирекция „Инспекция по труда“, на територията на която се намират седалището и адресът на управление на предприятието. Срокът за издаване на разпореждане е до 2 месеца от постъпване на искането. През информационната система всеки работник или служител, подал заявление по реда на чл. 327, ал. 2 КТ до инспекцията по труда по електронен път, може да провери има ли по неговото искане издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор или отказ за прекратяването.

Друга услуга, предоставяна от инспекцията по труда, е издаване на дубликат на трудова книжка при изгубването или унищожаването й от една от страните по трудовото правоотношение. В дубликата инспекцията по труда прави вписване на трудовия стаж на работника, въз основа на представените удостоверения по образец, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) или удостоверение, издадено от Военния архив за трудов стаж на волнонаемни работници или служители, работили в системата на Министерството на отбраната.

Инспекцията по труда има законово право да прави вписване в трудовата книжка на работник или служител в следните случаи:

Сравнително нова административна услуга е издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на трудовото законодателство. От средата на 2018 г. удостоверенията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) започнаха да се издават като електронни удостоверения. До септември 2019 г. такова удостоверение се издаваше по искане на участник – избран за изпълнител в обществена поръчка, за удостоверяване от негова страна пред възложителя на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП. От началото на септември 2019 г. се даде възможност и на възложителите служебно, в изпълнение на чл. 58, ал. 1 ЗОП, да искат и получават удостоверения за липса на нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП за участниците, обявени за изпълнители по открити от тях обществени поръчки. Така се намали административната тежест за участниците в обществени поръчки.

Друга административна услуга е възможността отчитането на данни за положения извънреден труд да се осъществява през електронния сайт на ИА „ГИТ“. Разбира се, продължава да съществува и възможността това да се извършва и на хартиен носител пред съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Работодателите, при които има положен извънреден труд през предходната година, са длъжни, в срок до 31.01. на настоящата година да отчетат пред ИА „ГИТ“ положения в предприятието извънреден труд. Предоставените възможности за отчитане по електронен път безспорно облекчават работодателите.

Административна услуга е и възможността за уведомяването на инспекцията по труда за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела да се извърши през електронния сайт на ИА ГИТ. Като алтернатива на тази по-нова възможност е възможността това да става чрез изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка, с куриер или данните да се подадат на място в офис на инспекцията по труда.

По електронен път работодателите могат да подават декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и да правят справки и преглед на подадените от тях декларации. Разбира се, декларацията може да се подава и на хартиен носител по обикновена поща, с куриер или на място в офис на инспекцията по труда.

Много полезна за страните по трудовото правоотношение административна услуга е даването от страна на администрацията на писмени отговори, становища и консултации на писмено отправени молби, сигнали, жалби и други, по въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд и законосъобразността на трудовите правоотношения.

2. Електронен път на подаване на документи

По електронен път могат да се подават документи във връзка с някои от разрешителните режими, изпълнявани от инспекцията по труда. Електронният път на подаване на документите е едната от двете възможни алтернативи. Същите процедури могат да бъдат стартирани и при подаване на документи на хартиен носител.

Тези разрешителни режими са:

Работодателите могат да представят по електронен път някои документи и справки във връзка със започнала при съответния работодател проверка. Такива са:

3. Регистрационни, регулаторни и разрешителни режими

Друга част от административните услуги, извършвани от инспекцията по труда, са под формата на изпълнението на регистрационни, регулаторни и разрешителни режими, които не се предлагат по електронен път. Такива са:

4. Публични регистри, поддържани от инспекцията по труда

Инспекцията по труда поддържа и следните публични регистри:

ИА „ГИТ“ поддържа на сайта си също така и актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години, съгласно изискването на чл. 74 oт Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Теодора ДИЧЕВА, юрист