Принтиране

Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда

Автор: Теодора Дичева,

 

Коментар

В условията на обявеното извънредно положение и на въведените в множество предприятия режими на надомна работа или работа от разстояние, в следващите редове ще припомним какви електронни и административни услуги предоставя инспекцията по труда на работодателите.

Ще бъдат разгледани и някои разрешителни и регистрационни режими – част от административните услуги, които се предоставят от инспекцията по труда.

1. Административни услуги, предоставяни от инспекцията по труда

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя. Тази услуга се изпълнява по искане на работниците и служителите, и завършва с издаването на писмен документ, удостоверяващ извършване или отказ за извършване на служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 КТ. Правото на такова искане е предоставено на работниците и служителите, когато те не могат да установят контакт с работодателя си по обичайния ред и начин. Предпоставка за изпълнение на услугата е работникът да има сключен писмен трудов договор, който е и регистриран в ТД на НАП. В чл. 327, ал. 2 КТ е дадена възможност заявлението да се подаде лично или да се изпрати в инспекцията по труда с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис, ако работникът или служителят разполага с електронен подпис. Искането, на хартиен носител, се подава в съответната дирекция „Инспекция по труда“, на територията на която се намират седалището и адресът на управление на предприятието. Срокът за издаване на разпореждане е до 2 месеца от постъпване на искането. През информационната система всеки работник или служител, подал заявление по реда на чл. 327, ал. 2 КТ до инспекцията по труда по електронен път, може да провери има ли по неговото искане издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор или отказ за прекратяването.

Друга услуга, предоставяна от инспекцията по труда, е издаване на дубликат на трудова книжка при изгубването или унищожаването й от една от страните по трудовото правоотношение. В дубликата инспекцията по труда прави вписване на трудовия стаж на работника, въз основа на представените удостоверения по образец, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) или удостоверение, издадено от Военния архив за трудов стаж на волнонаемни работници или служители, работили в системата на Министерството на отбраната.

Инспекцията по труда има законово право да прави вписване в трудовата книжка на работник или служител в следните случаи:

 • когато следва да се впише продължителността на трудовия стаж въз основа на влязло в сила съдебно решение, съгласно чл. 350а КТ, при отказ на работодателя, за което има съответните доказателства;
 • в случаите на издаване на разпореждане по чл. 327, ал. 2 КТ инспекцията по труда, в която е подадено заявлението, вписва датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение в трудовата книжка (чл. 349, ал. 3 КТ);
 • когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от работодателя или от съда, или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 346 КТ). Вписването по закон се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, но при отказ това право е дадено на инспекцията по труда;
 • съгласно чл. 5, ал. 2 НТКТС при отказ на работодателя или при приключена ликвидация или процедура по несъстоятелност съответната дирекция „Инспекция по труда“ извършва вписването в трудовата книжка след представяне от работника или служителя на влязлото в сила съдебно решение.

Сравнително нова административна услуга е издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на трудовото законодателство. От средата на 2018 г. удостоверенията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) започнаха да се издават като електронни удостоверения. До септември 2019 г. такова удостоверение се издаваше по искане на участник – избран за изпълнител в обществена поръчка, за удостоверяване от негова страна пред възложителя на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП. От началото на септември 2019 г. се даде възможност и на възложителите служебно, в изпълнение на чл. 58, ал. 1 ЗОП, да искат и получават удостоверения за липса на нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП за участниците, обявени за изпълнители по открити от тях обществени поръчки. Така се намали административната тежест за участниците в обществени поръчки.

Друга административна услуга е възможността отчитането на данни за положения извънреден труд да се осъществява през електронния сайт на ИА „ГИТ“. Разбира се, продължава да съществува и възможността това да се извършва и на хартиен носител пред съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Работодателите, при които има положен извънреден труд през предходната година, са длъжни, в срок до 31.01. на настоящата година да отчетат пред ИА „ГИТ“ положения в предприятието извънреден труд. Предоставените възможности за отчитане по електронен път безспорно облекчават работодателите.

Административна услуга е и възможността за уведомяването на инспекцията по труда за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела да се извърши през електронния сайт на ИА ГИТ. Като алтернатива на тази по-нова възможност е възможността това да става чрез изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка, с куриер или данните да се подадат на място в офис на инспекцията по труда.

По електронен път работодателите могат да подават декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и да правят справки и преглед на подадените от тях декларации. Разбира се, декларацията може да се подава и на хартиен носител по обикновена поща, с куриер или на място в офис на инспекцията по труда.

Много полезна за страните по трудовото правоотношение административна услуга е даването от страна на администрацията на писмени отговори, становища и консултации на писмено отправени молби, сигнали, жалби и други, по въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд и законосъобразността на трудовите правоотношения.

2. Електронен път на подаване на документи

По електронен път могат да се подават документи във връзка с някои от разрешителните режими, изпълнявани от инспекцията по труда. Електронният път на подаване на документите е едната от двете възможни алтернативи. Същите процедури могат да бъдат стартирани и при подаване на документи на хартиен носител.

Тези разрешителни режими са:

 • Искане за издаване на предварително разрешение за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и 5 КТ. Искането и придружаващите го документи се подават на хартиен носител в Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) за съответната област, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение. Искането по чл. 333, ал. 1 и 5 КТ може да се попълни като онлайн приложение в информационната система на ИА „ГИТ“, а документите да се сканират и прикачат към електронната бланка. Така оформеното искане се подава по електронен път, като се подписва от работодателя с квалифициран електронен подпис.
 • Искането за даване на разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица също може да се изпрати и по електронен път. То и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда“ за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице. Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ДИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер, но могат да бъдат подадени и по електронен път. В този случай заявлението се попълва като онлайн приложение, а необходимите документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) и се предава по електронен път. Работодателят може да избере и начина на получаване на решението – на хартиен носител или електронен документ.

Работодателите могат да представят по електронен път някои документи и справки във връзка със започнала при съответния работодател проверка. Такива са:

 • Информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично – информацията се подава при поискване от контролните органи на ИА „ГИТ“, съгласно чл. 113, ал. 8 КТ.
 • Информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, положените нощни часове труд, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Тази информация също се подава при поискване от контролните органи на
  ИА „ГИТ“, съгласно чл. 140а, ал. 5 КТ.

3. Регистрационни, регулаторни и разрешителни режими

Друга част от административните услуги, извършвани от инспекцията по труда, са под формата на изпълнението на регистрационни, регулаторни и разрешителни режими, които не се предлагат по електронен път. Такива са:

 • Вписване на колективни трудови договори (КТД) и на допълнителни споразумения (анекси) към тях в специален регистър. КТД се вписват в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя. Когато работодателите имат седалища в различни райони, вписването се извършва в една от инспекциите. Колективните трудови договори с отраслово и национално значение се вписват в Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 КТ). Вписването се извършва въз основа на писмено заявление на всяка от страните, но е препоръчително едно заявление да се подпише и подаде от всички страни по КТД. То се представя в деловодството на ИА „ГИТ“/съответната ДИТ, като към него се прилагат подписан от страните екземпляр от договора и електронен образ на документа. Срокът за извършване на вписването е до 1 месец, съгласно чл. 53, ал. 4 КТ.
 • Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали, изпълнявано на основание чл. 276, ал. 1 КТ, Заповед № 294 от 28.12.1996 г. на министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение № 1 към чл. 4 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР). Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА „ГИТ“, но могат да бъдат изпратени по пощата или по куриер. За улеснение на работодателите и с цел намаляване на административната тежест е възможно разрешението да бъде получено на място в деловодството на ИА „ГИТ“ (лично или от упълномощено лице), по пощата на посочен от заявителя адрес, но и по електронен път, като документът е подписан с електронен подпис и се изпраща на посочена от заявителя електронна поща.
 • Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология. Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА „ГИТ“, но могат да бъдат изпратени по пощата или по куриер. И в този случай е възможно решението за издаване на разрешение да бъде получено на място в деловодството на ИА „ГИТ“ (лично или от упълномощено лице) или по електронен път на посочената от заявителя електронна поща.
 • Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи съгласно чл. 13г, ал. 2, във връзка с чл. 13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на дирекция „Инспекция по труда“, на територията на която ще се извършват специалните взривни работи. И в този случай разрешението може да бъде получено на хартиен носител, но и по електронен път на посочена от заявителя електронна поща.
 • Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи на основание чл. 13г, ал. 2, във връзка с чл. 13в ЗЗБУТ. Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на Дирекция „Инспекция по труда“, на територията на която ще се извършват технологичните взривни работи, а разрешението може да бъде получено на хартиен носител, но и по електронен път на посочена от заявителя електронна поща.

4. Публични регистри, поддържани от инспекцията по труда

Инспекцията по труда поддържа и следните публични регистри:

 • Регистър на заверените свидетелства за работа с взривни материали, в който са регистрирани издадените от инспекцията по труда свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехник ръководител и на издадени за работа с взривни материали на взривник, изпитател на взривни материали, пиротехник, завеждащ склад за взривни материали, магазинер на склад за взривни материали, пиротехник, браковчик.
 • Специален регистър на колективните трудови договори, включващ действащи (когато има такива) разпрострени браншови КТД и архив на браншови КТД, които са били разпрострени, но вече не са действащи.
 • Публичен регистър на декларациите по чл. 15 ЗЗБУТ, в който се съдържат данни за подадените от работодателите декларации. Добре е работодателите, при преценка на необходимостта от подаване на нова декларация поради промяна на обстоятелствата в предходно подадена декларация, да направят справка в този регистър.

ИА „ГИТ“ поддържа на сайта си също така и актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години, съгласно изискването на чл. 74 oт Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Теодора ДИЧЕВА, юрист