- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси на договора за прехвърляне на търговско предприятие

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) предприятието представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения.