- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси на действията без представителна власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС

Цел на правилото по чл. 301 от Търговския закон