- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро

Промените в ЗППЦК, обн. ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.