- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС

Място на общото събрание Несъобщаването в поканата на конкретната зала на мястото, където ще се проведе събранието, респ. за формалности по регистрацията, непредвидени в устава, не опорочава поканата, защото това са изцяло организационни въпроси, които обичайно са предмет на уведомяване на акционерите, но не се включват в задължителното съдържание на поканата и биха могли допълнително […]