- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа

С измененията и допълненията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. и влезли в сила, считано от датата на обнародването им, се въвеждат някои съществени промени в правния режим на инвестиционните посредници.