Принтиране

Процесуални въпроси на иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
1. В производството по чл. 29 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) съдът не извършва проверка на законосъобразността на взетите решения и вписаните обстоятелства, а проверява само дали самото вписване е нищожно, недопустимо или е вписано несъществуващо обстоятелство1.