- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка

В „Държавен вестник“, бр. 12 от 12.02.2021 г., са публикувани два нормативни акта с важно значение за финансовия сектор у нас – Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗИДЗКИ) и Законът за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗИДЗВПКИИП).