Принтиране

Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка

Автор: Нели Маданска,
В „Държавен вестник“, бр. 12 от 12.02.2021 г., са публикувани два нормативни акта с важно значение за финансовия сектор у нас - Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗИДЗКИ) и Законът за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗИДЗВПКИИП).