- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала

Противоречива съдебна практика на ВКС