Принтиране

Представителството на ООД от управителя му и вписванията в ТРРЮЛНЦ – хипотези от практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
В практиката си ВКС посочва, че съгласно общото правило, създадено с новелата на чл. 4а от Търговския закон (ТЗ) до отмяната й с ДВ, бр. № 38 от 2006 г., което е възпроизведено и в чл. 7, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), на вписването в търговския регистър поначало е придадено декларативно действие и изключение от него е само по изрична повеля на закона.