Принтиране

Правният интерес на ищеца от иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
За допустимостта на установителните искове, включително иск, предявен от трето лице за установяване на вписване на несъществуващо обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), е необходимо наличие на правен интерес, т.е. ищецът трябва да защитава свое съществуващо и гарантирано от закона субективно право, което е накърнено.