Принтиране

Правна същност и особености на консорциума, организиран като гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите

Автор: Димитър Атанасов
Консорциумът, организиран като гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), е неправосубектно договорно обединение на правно и стопански независими едно от друго лица, притежаващи търговско качество, с хоризонтален и временен характер, което се създава за осъществяване на конкретна (определена) дейност с цел реализиране на печалба или друга икономическа полза от съвместното начинание, по отношение на което се прилагат съответно правилата за гражданското дружество (чл. 275 във връзка с чл. 276 ТЗ)