Принтиране

Правен статут на социалното предприятие като субект на социалната и солидарна икономика

Автор: Пламен Петков,
В чл. 5 от влезлия в сила на 02.05.2019 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) са посочени три субекта на тази икономика - кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия.