Принтиране

Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика

Автор: Мирослава Христова,
Въпросът за ограниченията и неограничимостта на представителната власт на управителя на дружеството с ограничена отговорност (ООД) при сделки с недвижими имоти има голямо практическо значение, тъй като ООД е предпочитаната дружествена форма за упражняване на търговска дейност в България, а сделките с недвижими имоти заемат много важно място в оборота.