- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои особености на управлението на публични предприятия – акционерни дружества

Функциите на управителните и представителни органи на публичните предприятия са детайлно разписани в Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (наричан за краткост „Правилника“ в настоящото изложение), а субсидиарно се прилагат и съответните разпоредби от Търговския закон.