Принтиране

Новите положения в закона за регистър БУЛСТАТ

Автор: Труд и право,
В „Държавен вестник“, бр. 94 от 3 ноември 2020 г. бяха публикувани изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), които влизат в сила на 04.01.2022 г. Същите са резултат на необходимостта от съобразяване на действащото ни законодателство с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).