Принтиране

Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията

Автор: Бистра Николова,
Последните изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), приети по силата на § 14 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража („Държавен вестник“, бр. 105 от 11.12.2020 г.), въведоха принципно нови процесуални разрешения в производството по […]