Принтиране

Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)

Автор: Михаил Нацкин,
Общи положения на процедурата по ликвидация